Fundacja Gospodarcza
Aktualności
18 edycja Konkursu o Nagrodę Pomorską "Gryf Gospodarczy"
17.03.2017
Z przyjemnością informuję, że została zainicjowana tegoroczna, 18. edycja Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy”. Sponsorem tegorocznego Konkursu jest mBank S.A., a patronami medialnymi: Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk oraz portal Trojmiasto.pl.

 

Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy”

 

 

Do konkursu o prestiżową statuetkę „Gryfa Gospodarczego” zapraszamy liderów pomorskiej przedsiębiorczości.

 

Celem głównym Konkursu jest promowanie przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw regionu poprzez:

 • prezentację firm, które w sposób szczególny wpływają na rozwój gospodarczy województwa,
  • rekomendowanie laureatów Konkursu do ogólnopolskich nagród i wyróżnień,
  • upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie,
  • włączenie sektora przedsiębiorców do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
  • inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw oraz
  • promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku gospodarczego województwa.

            Konkurs organizowany jest po raz XVIII z inicjatywy Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, której przewodniczy Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk. Udział
w konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2017” jest bezpłatny. Sponsorem Głównym Konkursu jest mBank S.A., natomiast patronami medialnymi są: Polska Dziennik Bałtycki, Trojmiasto.pl Sp. z o.o. oraz Radio Gdańsk S.A.

 

Kategorie konkursowe

 

Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach:

 • „Mikroprzedsiębiorstwo” – zatrudniające poniżej 10 pracowników,
 • „Małe Przedsiębiorstwo” – zatrudniające od 10 do 49 pracowników,
 • „Średnie Przedsiębiorstwo” – zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
 • „Duże Przedsiębiorstwo” – zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Nagrody

 

Laureaci konkursu otrzymują statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2017”. Kapituła Konkursu przyznaje także wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej kategorii konkursowej. Zarówno laureaci, jak i firmy wyróżnione, mają prawo używać logo
i określenie: ”Laureat/Wyróżnienie Konkursu Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2017”.

Media i instytucje patronujące konkursowi przyznają jednemu z finalistów honorową statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryfa Medialnego 2017”.

 

Nagrody Specjalne

 

Kapituła Konkursu ma prawo wyboru spośród trzech firm wskazanych przez Komisję Konkursową przedsiębiorstw, które otrzymają statuetkę specjalną Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2017”  w kategoriach:

 • „Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2017”.

W tej kategorii ocenie podlegać będą m.in. wdrożone w przedsiębiorstwie innowacyjne rozwiązania, w szczególności rozwiązania wypracowane we współpracy z jednostkami naukowo–badawczymi. Jednym z kryteriów przyznania nagrody specjalnej będą działania zwiększające skalę współpracy pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw z zespołami badawczymi, gdzie celem jest komercjalizacja wyników badań przez wprowadzenie nowego produktu /usługi na rynek;

 • „Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2017”, za projekt (przedsięwzięcie) zrealizowane na terenie województwa pomorskiego w 2016 r.

Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie firm, które w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie pomorskim. W tej kategorii ocenie podlegać będą działania realizowane w obszarze: zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie; ochrony środowiska naturalnego; rozwoju społeczności lokalnych; etycznych praktyk w biznesie.

 

Uczestnictwo i zgłoszenia konkursowe

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie mogą złożyć przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio – poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców.

Zgłoszenie uczestnictwa mogą złożyć przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Uczestnicy konkursu zobowiązani są oświadczyć, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne
a także dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa. Formularz konkursu
o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2017” wraz z regulaminem dostępny jest na stronie internetowej http://www.gryfgospodarczy.pl/

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej Konkursu: www.gryfgospodarczy.pl .

Serdecznie zapraszamy do udziału! Zgłoszenia proszę składać:

1)    w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres mailowy Biura Konkursu: PRP@pomorskie.eu

oraz

2)    w formie papierowej do Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości:

 1. a.    osobiście: w siedzibie Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP,
  przy ul. Długi Targ 1-7 (Sekretariat, III piętro, pokój 48),
 2. lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Gospodarczego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

do dnia 10 kwietnia 2017 roku (liczy się data stempla wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego).

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013