Fundacja Gospodarcza
Opis projektu

Na mocy uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. Fundacja Gospodarcza uzyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia, jakim jest Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w ramach działania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych. Projekt ten jest wspomagany udziałem finansowym Gminy Miasta Gdynia oraz wkładem własnym Fundacji Gospodarczej.

 

Okres realizacji: od 2 listopada 2012r. do 30 czerwca 2015r.

 

Celem projektu „Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości” (GIP) jest wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które – z racji liczebności – odgrywają znaczącą rolę w gospodarce regionu. Konieczność podejmowania działań, mających na celu wspieranie nowo zakładanych przedsiębiorstw nie tylko na etapie startu, ale także w pierwszych latach ich funkcjonowania, jest najbardziej efektywnym narzędziem aktywizacji zawodowej oraz rozwoju rynku pracy.

Realizacja projektu odbędzie się poprzez budowę Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zlokalizowanego na działce, stanowiącej własność Fundacji Gospodarczej.

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości to obiekt posiadający funkcje biurowe wraz zapleczem socjalnym, częścią konferencyjno-szkoleniową oraz tak modyfikowalną częścią gastronomiczną, aby mogła służyć również dla zamkniętych spotkań biznesowych różnych grup jednocześnie. W obiekcie utworzony zostanie ośrodek wspierania innowacji. Zadaniem ośrodka będzie działalność na rzecz transferu wiedzy i technologii pomiędzy światem nauki i biznesu, a odbywać się to będzie poprzez:

 • pozyskiwanie z pomorskich uczelni informacji o projektach gotowych do testowania w warunkach komercyjnych oraz prowadzonych badaniach, które mogłyby zainteresować pomorskie przedsiębiorstwa,
 • łączenie potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców z naukowcami,
 • aktywizację studentów ostatnich lat i absolwentów wyższych uczelni w kierunku zakładania własnej działalności,
 • prowadzenie coaching’u dla nowoutworzonych firm innowacyjnych,
 • organizację szkoleń i warsztatów tematycznych poświęconych m.in. znaczeniu procesu innowacji dla funkcjonowania i rozwoju firm, ochrony własności intelektualnych, komercjalizacji pomysłów itp.

Ponadto, w ramach Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości powstanie również Multimedialne Centrum Rozwoju (MCR). MCR dysponować będzie pomieszczeniem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy (oddzielna sala komputerowa na 10 stanowisk) wykorzystywany do realizacji usług doradczych/szkoleniowych/ coaching’u. W ramach funkcjonowania Multimedialnego Centrum Rozwoju, użytkownicy inkubatora będą mieć możliwość korzystania z usług wspierających ich własny rozwój, a przez to także rozwój firm, które prowadzą.

 

Przykładowo realizowane będą usługi:

 • Kompleksowa diagnoza predyspozycji zawodowych prowadzona przez doradcę zawodowego z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych multimedialnych narzędzi diagnostycznych,
 • Korzystanie z edukacyjnych aplikacji e-learningowych dotyczących zarówno zagadnień biznesowych (księgowości, marketingu, obsługi klienta) jak i kompetencji miękkich (asertywności, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem),
 • Coaching i mentoring z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – np. poprzez SKYPE,
 • Korzystanie ze sprzętu MCR również w celach biznesowych – m.in. księgowość elektroniczna, wideokonferencje, mailing ofertowy.

Oprócz powierzchni dla firm innowacyjnych i wskazanych powyżej funkcji, w zakres działań Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, wchodzić również będzie:

 • Organizacja seminariów, szkoleń i warsztatów ukierunkowanych na uświadamianie istoty innowacji w przedsiębiorczości,
 • Organizacja szkoleń i warsztatów poświęconych aspektom technologicznym i możliwościom finansowania działalności badawczo-rozwojowej,
 • Organizacja konferencji, forów przedsiębiorczości, targów, seminariów i szkoleń mających
  na celu wymianę doświadczeń oraz prezentację najnowszych osiągnięć nauki i technologii generowanych w przedsiębiorstwach oraz na uczelniach.

Ponadto, Inkubator oferować będzie dla firm innowacyjnych specjalistyczne usługi doradcze w zakresie:

 • doradztwa naukowo-biznesowego,
 • branżowego coaching’u i mentoring’u,
 • kojarzenia partnerów,
 • planowania strategicznego, zarządzania produktem innowacyjnym i innowacjami, zarządzania wymaganiami,
 • transferu i komercjalizacji technologii,
 • doradztwa z zakresu własności patentowej i intelektualnej,
 • wdrażania nowych usług i produktów,
 • pozyskiwania zewnętrznych funduszy na finansowanie projektów, poszukiwań business angels lub venture capital,
 • zarządzania projektami.
Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013